WEB-KINDLER
Werke chinesischer Literatur im "Kindler"

Index nach den Titeln der chinesischen Werke

 

Dieser Index verweist von der Vorlagenform des Einheitssachtitels eines Werkes auf die Pinyin-Form des Verfassers, bei anonymen Werken des alten Kindler auf die Pinyin-Form des Titels. Die "Das lyrische Werk" betitelten Artikel des Neuen Kindler finden sich am Schluß der Liste.

Die Quellenangaben kennzeichnen durch ein "K" Aufsätze des (älteren) Kindlers Literaturlexikon, durch ein "N" solche des Neuen Kindler Literaturlexikon, gefolgt von der Angabe des Bandes und der Spalten- bzw. Seitenzahl.Einheitssachtitel          Verfasser oder      Quelle
(Pinyin oder Wade-Giles)       Pinyin-Form des
                   Einheitssachtitels


Ah Q cheng-chuan ................... LU Xun .................. K 1 290
Ah Q zhengzhuan .................... LU Xun .................. K 1 290

Baopu zi ........................... GE Hong ................. N 6 174
Beitang shuchao .................... ......................... N 18 185
Bencao gangmu ...................... LI Shizhen .............. N 10 393
Biancheng .......................... SHEN Congwen ............ N 15 409
Biyan lu ........................... Yuanwu keqin ............ N 17 959
Bohu tong .......................... ......................... N 18 325
Boshi daoren gequ .................. JIANG Kui ............... N 8 755
Bo Xiangshan shiji ................. BO Juyi ................. N 2 879

Cha jing ........................... LU Yu ................... N 10 644
Cangshu ............................ LI Zhi .................. N 10 399
Chaguan ............................ LAO She ................. N 10  3
Changsheng dian .................... Hong Sheng .............. N 8  30
Chan-kuo ts'e ...................... LIU Xiang ............... K 1 2370
Chao-lun ........................... Sengzhao ................ K 1 2387
Chao-shih ku-erh ................... JI Junxiang ............. K 1 2389
Chia ............................... BA Jin .................. K 1 2447
Ch'ien Han-shu ..................... BAN Biao ................ K 3 1450
Chien-teng hsin-hua ................ QU You .................. K 1 2452
Chien-teng yü-hua .................. LI Changqi .............. K 1 2452
Ch'i-min yao-shu ................... JIA Sixie ............... K 1 2468
Ching-hua yüan ..................... LI Ruzhen ............... K 1 2470
Ch'ing-shih kao .................... Qingshi gao ............. K 1 2471
Chin-ku ch'i-kuan .................. Baoweng Laoren .......... K 1 2471
Chin-p'ing-mei ..................... Jin ping mei ............ K 1 2472
Chin-shih .......................... Jinshi .................. K 1 2474
Chin-shu ........................... FANG Xuanling ........... K 1 2474
Chin-ssu lu ........................ Jinsi lu ................ K 1 2475
Ch'iu .............................. BA Jin .................. K 1 2478
Chiu T'ang-shu ..................... Jiu Tangshu ............. K 1 2479
Chiu Wu-tai shih ................... Jiu Wudai shi ........... K 1 2480
Cho-keng lu ........................ TAO Zongyi .............. K 1 2485
Chou-li ............................ Zhouli .................. K 1 2494
Chuang-tzu ......................... Zhuangzi ................ K 1 2580
Chuci .............................. QU Yuan ................. N 13 782
Ch'ü Yüan .......................... GUO Moruo ............... K 1 2585
Chu-fan chih ....................... ZHAO Rugua .............. K 1 2586
Ch'u-hsüeh chi ..................... XU Jian ................. K 1 2586
Chun ............................... BA Jin .................. K 1 2587
Ch'un .............................. BA Jin .................. K 1 2587
Chuncan ............................ MAO Dun ................. N 11 114
Ch'un-ch'iu ........................ Chunqiu ................. K 1 2587
Ch'un-ch'iu fan-lu ................. DONG Zhongshu ........... K 1 2588
Chung-shuo ......................... WANG Tong ............... K 1 2589
Chung-yung ......................... Zhongyong ............... K 1 2589
Chunqiu ............................ ......................... N 18 401
Chunqiu fanlu ...................... DONG Zhongshu ........... N 4 769
Chu-shu chi-nien ................... Zhushu jinian ........... K 1 2595
Ch'u-tz'u .......................... QU Yuan ................. K 1 2598
Chu-tzu ch'üan-shu ................. ZHU Xi .................. K 1 2599
Chuxue ji .......................... XU Jian ................. K 1 2586

Da Qing lüli ....................... ......................... N 18 457
Da Tang xiyu ji .................... Xuanzang ................ N 17 910
Daodejing .......................... ......................... N 18 454
Daozang ............................ ......................... N 18 456
Datong shu ......................... KANG Youwei ............. N 9 113
Daxue .............................. ......................... N 18 461
Dou E yuan ......................... GUAN Hanqing ............ N 7  5
Du Gongbu ji ....................... DU Fu ................... N 4 936
Duanhong lingyan ji ................ SU Manshu ............... N 16 150
Dunhuang-Handschriften, Die ........ ......................... N 18 502

Er Cheng quanshu ................... CHENG Hao & Yi .......... N 3 925
Erdu mei ........................... ......................... N 18 539
Erh-Ch'eng ch'üan-shu .............. CHENG Hao & Yi .......... K 2 2280
Erh-p'o ch'ing-ch'i ................ LING Mengchu ............ K 2 2281
Erh-shih-ssu shih .................. Ershisi shi ............. K 2 2283
Erh-tu mei ......................... Erdu mei ................ K 2 2283
Erh-ya ............................. Erya .................... K 2 2284
Erpo jingqi ........................ LING Mengchu ............ N 10 445
Ershisi shi ........................ ......................... N 18 546
Erya ............................... ......................... N 18 548

Fanchuan wenji ..................... DU Mu ................... N 4 956
Fan-ch'uan wen-chi ................. DU Mu ................... K 2 2727
Fayan .............................. YANG Xiong .............. N 17 921
Fa-yen ............................. YANG Xiong .............. K 2 2815
Fengshen yanyi ..................... ......................... N 18 569
Feng-shen yen-i .................... Fengshen yanyi .......... K 2 2856
Fenshu ............................. LI Zhi .................. N 10 400
Foguo ji ........................... Faxian .................. N 5 440
Fo-kuo chi ......................... Foguo ji ................ K 3  97
Fusheng liu ji ..................... SHEN Fu ................. N 15 410

Gaoseng zhuan ...................... Huijiao ................. N 8 181
Gongsun Long zi .................... GONGSUN Long ............ N 6 656
Guan yinzi ......................... ......................... N 18 675
Guanchang xianxing ji .............. LI Boyuan ............... N 10 388
Guanzhui bian ...................... QIAN Zhongshu ........... N 13 778
Guanzi ............................. ......................... N 18 675
Guiguzi ............................ ......................... N 18 679
Gujin tushu jicheng ................ ......................... N 18 680
Guliang zhuan ...................... ......................... N 18 681
Guwen ci leizuan ................... YAO Nai ................. N 17 923

Han Ch'ang-li chi .................. HAN Changli chi ......... K 3 1427
Han Changli ji ..................... HAN Yu .................. N 7 242
Han Fei tzu ........................ Han Feizi ............... K 3 1435
Han Feizi .......................... HAN Fei ................. N 7 241
Hanhui ji .......................... YU Dafu ................. N 17 957
Han-i araha Mukden-i fujurun bithe . ......................... N 19 136
Han-shih wai-chuan ................. HAN Ying ................ K 3 1449
Hanshi waizhuan .................... HAN Ying ................ N 7 241
Hanshu ............................. BAN Biao ................ N 2 183
Han-shu ............................ BAN Biao ................ K 3 1450
Han ye ............................. BA Jin .................. N 2  75
Hao-ch'iu chuan .................... Haoqiu zhuan ............ K 3 1459
Haoqiu zhuan ....................... ......................... N 18 701
Hong ............................... MAO Dun ................. N 11 114
Honglou meng ....................... CAO Zhan ................ N 3 599
Hou Hanshu ......................... FAN Ye .................. N 5 393
Hou Han-shu ........................ Hou Hanshu .............. K 3 2173
Hsia-i feng-yüeh chuan ............. Haoqiu zhuan ............ K 3 1459
Hsiang-shan ch'üan-chi ............. LU Jiuyuan .............. K 3 2211
Hsiao-ching ........................ Xiaojing ................ K 3 2213
Hsi-hsiang chi ..................... WANG Dexin .............. K 3 2214
Hsin-hsü ........................... LIU Xiang ............... K 3 2215
Hsi-yu chi ......................... LI Zhichang ............. K 3 2216
Hsi-yu chi ......................... WU Cheng'en ............. K 3 2217
Hsi-yü chi ......................... Xuanzang ................ K 3 2218
Hsü tzu-chih t'ung-chien
  ch'ang pien ..................... LI Dao .................. K 3 2220
Hsün-tzu ........................... XUN Qing ................ K 3 2219
Huaguo chunqiu ..................... HAN Ziyun ............... N 7 243
Huai-nan tzu ....................... LIU An .................. K 3 2221
Huainan zi ......................... LIU An .................. N 10 477
Hua-kuo ch'un-ch'iu ................ HAN Ziyun ............... K 3 2222
Huang-ch'ing ching-chieh ........... RUAN Yuan ............... K 3 2223
Huang Qing jingjie ................. RUAN Yuan ............... N 14 425
Huanhunji .......................... TANG Xianzu ............. N 16 322
Hudie .............................. WANG Meng ............... N 17 411
Hui-lan chi ........................ LI Qianfu ............... K 3 2236
Huilan ji .......................... LI Qianfu ............... N 10 391
Hulanhe zhuan ...................... XIAO Hong ............... N 17 905
Hung-luo meng ...................... CAO Zhan ................ K 3 2256
Huodong bian renxing ............... WANG Meng ............... N 17 412

I-ching ............................ Yijing .................. K 3 2343
I-li ............................... Yili .................... K 3 2403
Importance of Living, The .......... LIN Yutang .............. N 10 435
I-wen lei-chü ...................... Yiwen leiju ............. K 3 2776

Jia ................................ BA Jin .................. K 1 2447
Jiandeng xinhua .................... QU You .................. K 1 2452
Jiandeng yuhua ..................... LI Changqi .............. N 10 389
Jih-chih lu ........................ GU Yanwu ................ K 4  1
Jiliu .............................. BA Jin .................. N 2  76
Jinghua yuan ....................... LI Ruzhen ............... N 10 392
Jingu qiguan ....................... Baoweng Laoren .......... N 2 199
Jin ping mei ....................... ......................... N 18 832
Jinshi ............................. ......................... N 18 833
Jinshu ............................. FANG Xuanling ........... N 5 390
Jinsi lu ........................... ......................... N 18 833
Jiu Tangshu ........................ ......................... K 1 2479
Jiu Wudai shi ...................... ......................... N 18 834
Juo-p'u-t'uan ...................... LI Yu ................... K 4  57
Ju-lin wai-shih .................... WU Jingzi ............... K 4 162

K'ang-hsi tzu-tien ................. Kangxi zidian ........... K 4 305
Kangxi zidian ...................... ......................... N 18 865
Kongzi gaizhi kao .................. KANG Youwei ............. N 9 115
Kongzi jiayu ....................... ......................... N 18 904
Kuan yin-tzu ....................... Guan yinzi .............. K 4 822
Kuan-tzu ........................... Guanzi .................. K 4 821
Ku-chin t'u-shu chi-ch'eng ......... Gujin tushu jicheng ..... K 4 823
Kuei-ku tzu ........................ Guiguzi ................. K 4 832
Ku-liang chuan ..................... Guliang zhuan ........... K 4 842
Kung-sun-lung tzu .................. GONGSUN Long ............ K 4 856
K'ung-tzu chia-yü .................. Kongzi jiayü ............ K 4 857
Kung-yang chuan .................... GONGYANG Gao ............ K 4 858
Ku-wen tz'u lei-tsuan .............. YAO Nai ................. K 4 874
Ku-wen yüan-chien .................. Guwen yuanjian .......... K 4 875

Laocan youji ....................... LIU E ................... N 10 479
Lao-ts'an yu-chi ................... LIU E ................... K 4 1004
Leiyu .............................. CAO Yu .................. N 3 597
Li Taibo ji ........................ LI Taibo ................ N 10 394
Li T'ai-po chi ..................... LI Taibo ................ K 4 1492
Liao-chai chih-i ................... PU Songling ............. K 4 1315
Liaoshi ............................ ......................... N 19  28
Liao-shih .......................... Liaoshi ................. K 4 1317
Liaozhai zhiyi ..................... PU Songling ............. N 13 705
Lienü zhuan ........................ LIU Xiang ............... N 10 480
Lihuolun ........................... ......................... N 19  36
Li-huo-lun ......................... Lihuolun ................ K 4 1453
Lin yi xiaoshuo congshu ............ LIN Shu ................. N 10 433
Lin-ch'uan hsien-sheng wen chi ..... WANG Anshi .............. K 4 1471
Linchuan xiansheng wenji ........... WANG Anshi .............. N 17 405
Linjia puzi ........................ MAO Dun ................. N 11 115
Lisao .............................. QU Yuan ................. N 13 783
Li-sao ............................. QU Yuan ................. K 4 1486
Liu Hedong ji ...................... LIU Zongyuan ............ N 10 487
Liu Ho-tung chi .................... LIU Zongyuan ............ K 4 1517
Lo-t'o hsiang-tzu .................. LAO She ................. K 4 1641
Lüshi chunqiu ...................... LÜ Buwei ................ N 10 660
Lü-shih ch'un-ch'iu ................ LÜ Buwei ................ K 4 1699
Lunheng ............................ WANG Chong .............. N 17 407
Lun-heng ........................... WANG Chong .............. K 4 1712
Lunyu .............................. ......................... N 19  52
Lun-yü ............................. Lunyu ................... K 4 1713
Luotuo xiangzi ..................... LAO She ................. N 10  4
Lyrische Werk, Das ................. siehe am Schluß
                    dieses Index

Manwen laodang ..................... ......................... N 19  83
Man-wen lao-tang ................... Manwen laodang .......... K 4 2012
Mao chu-hsi yü-lu .................. MAO Zedong .............. K 4 2026
Mao zhuxi yulu ..................... MAO Zedong .............. N 11 118
Maocheng ji ........................ LAO She ................. N 10  5
Mao-tun lun ........................ MAO Zedong .............. K 8 715
Mawangdui hanmu boshu .............. ......................... N 19  98
Meng-ch'i pi-t'an .................. SHEN Gua ................ K 4 2445
Meng-tzu ........................... Mengzi .................. K 4 2446
Mengzi ............................. Mengzi .................. N 11 544
Ming ru xue'an ..................... HUANG Zongxi ............ N 8 108
Mingshi ............................ ......................... N 19 118
Ming-shih .......................... Mingshi ................. K 4 2651
Mou-tzu ............................ siehe Li-huo-lun ........ K 4 1453
Mouzi .............................. siehe Lihoulun .......... N 19  36
Mozi ............................... MO Di ................... N 11 790
Mudan ting ......................... TANG Xianzu ............. N 16 322
Mukden-i fu bithe .................. ......................... N 19 136
Mulan ci ........................... ......................... N 19 136
Mulan shi .......................... siehe Mulan ci .......... N 19 136
Mu-lan shih ........................ siehe Mu-lan tz'u ....... K 5  33
Mulan tz'u ......................... Mulan ci ................ K 5  33
Mu-tan t'ing ....................... TANG Xianzu ............. K 5  74

Na han ............................. LU Xun .................. N 10 639
Nan ren de yi ban shi nü ren ....... ZHANG Xianliang ......... N 17 1032
Niehai hua ......................... ZENG Pu ................. N 17 1019

Ou-yang wen-chung ch'üan-chi ....... OUYANG Xiu .............. K 5 1205
Ouyang wenzhong quanji ............. OUYANG Xiu .............. N 12 834

Pao-p'u tzu ........................ GE Hong ................. K 5 1346
Pei-t'ang shu-ch'ao ................ Beitang shuchao ......... K 5 1627
P'ei-wen yün-fu .................... Peiwen yunfu ............ K 5 1628
Peiwen yunfu ....................... ......................... N 19 269
Pen-ts'ao kang-mu .................. LI Shizhen .............. K 5 1663
Ping Shan Leng Yan ................. DI'AN Shanren ........... N 4 619
P'ing Shan Leng Yen ................ DI'AN Shanren ........... K 5 2077
P'ing-yao chuan .................... LUO Guanzhong ........... K 5 2079
Pingyao zhuan ...................... LUO Guanzhong ........... N 10 708
Pinhua baojian ..................... CHEN Shen ............... N 3 929
P'in-hua pao-chien ................. CHEN Shen ............... K 5 2080
P'i-p'a chi ........................ GAO Ming ................ K 5 2088
Pipa ji ............................ GAO Ming ................ N 6  82
Po hsiang-shan shih chi ............ BO Juyi ................. K 5 2245
Po-hu t'ung ........................ Bohu tong ............... K 5 2246
Po-shih tao-jen ko-ch'ü ............ JIANG Kui ............... K 5 2373

Qian Hanshu ........................ BAN Biao ................ N 2 183
Qimin yaoshu ....................... JIA Sixie ............... N 8 755
Qiu ................................ BA Jin .................. K 1 2478
Qiwang ............................. ZHANG Xiguo ............. N 17 1033
Qu Yuan ............................ GUO Moruo ............... N 7  88

Ren yao zhijian .................... LIU Binyan .............. N 10 478
Renjian cihua ...................... WANG Guowei ............. N 17 409
Renshi zhuan ....................... SHEN Jiji ............... N 15 411
Richu .............................. CAO Yu .................. N 3 598
Rizhi lu ........................... GU Yanwu ................ N 7  4
Rouputuan .......................... LI Yu [1611-1680] ....... N 10 395
Ru shu ji .......................... LU You .................. N 10 643
Rulin waishi ....................... WU Jingzi ............... N 17 861
Ruyi ............................... LIU Xinwu ............... N 10 485

Sanguo zhi ......................... CHEN Shou ............... N 3 930
Sanguo zhi yanyi ................... ......................... N 19 442
San-kuo chih ....................... CHEN Shou ............... K 6 764
San-kuo chih yen-i ................. LUO Guanzhong ........... K 6 765
San-tsang .......................... Sanzang ................. K 6 778
Sanyan ............................. FENG Menglong ........... N 5 469
San-yen ............................ FENG Menglong ........... K 6 780
Sanzang ............................ ......................... N 19 443
Shading ............................ BA Jin .................. N 2  77
Shafei nüshi der riji .............. DING Ling ............... N 4 703
Shang-chün shu ..................... SHANG Yang .............. K 6 1269
Shanghen ........................... LU Wenhua ............... N 10 637
Shangjun shu ....................... SHANG Yang .............. N 15 364
Shan-hai ching ..................... Shanhaijing ............. K 6 1270
Shanhaijing ........................ ......................... N 19 485
Shaonian shidai .................... GUO Moruo ............... N 7  89
Shayonala - zaijian ................ HUANG Chunming .......... N 8 107
Shengsi chang ...................... XIAO Hong ............... N 17 906
Shen-hsien chuan ................... GE Hong ................. K 6 1273
Shen-tzu ........................... SHEN Dao ................ K 6 1274
Shenxian zhuan ..................... GE Hong ................. N 6 175
Shenzi ............................. SHEN Dao ................ N 15 409
Shier lou .......................... LI Yu [1611-1680] ....... N 10 396
Shih-chi ........................... SIMA Qian ............... K 6 1279
Shih-ching ......................... Shijing ................. K 6 1281
Shih-erh lou ....................... LI Yu [1611-1680] ....... K 6 1283
Shih-san ching ..................... Shisan jing ............. K 6 1284
Shiji .............................. SIMA Qian ............... N 15 490
Shijing ............................ ......................... N 19 487
Shipin ............................. ZHONG Rong .............. N 17 1036
Shishuo xinyu ...................... LIU Yiqing .............. N 10 486
Shu-ching .......................... Shujing ................. K 6 1309
Shui-ching chu ..................... LI Daoyuan .............. K 6 1311
Shui-hu chuan ...................... Shuihu zhuan ............ K 6 1312
Shuihu zhuan ....................... ......................... N 19 491
Shuijing zhu ....................... LI Daoyuan .............. N 10 390
Shujing ............................ ......................... N 19 493
Shuo-wen chieh-tzu ................. XU Shen ................. K 6 1317
Shuowen jiezi ...................... XU Shen ................. N 17 909
Shuoyuan ........................... LIU Xiang ................N 10 481
Shuo-yüan .......................... LIU Xiang ............... K 6 1318
Siku quanshu zongmu tiyao .......... ......................... N 19 502
Sishu .............................. ZHU Xi .................. N 17 1036
Songshi ............................ ......................... N 19 556
Songshu ............................ SHEN Yue ................ N 15 413
Ssi-k'u ch'üan-shu
  ts'ung-mu t'i yao ............... Siku quanshu zongmu tiyao K 6 1866
Ssu-shu ............................ ZHU Xi .................. K 6 1868
Ssu-ts'un pien ..................... YAN Yuan ................ K 6 1868
Su Dongpo quanji ................... SU Shi .................. N 16 151
Suishu ............................. ......................... N 19 572
Sui-shu ............................ Suishu .................. K 6 2098
Sung-hui-yao ....................... Song huiyao ............. K 6 2180
Sung-shih .......................... Songshi ................. K 6 2181
Sung-shu ........................... Songshu ................. K 6 2182
Su Tung-p'o ch'üan-chi ............. SU Shi .................. K 6 2209

Ta T'ang Hsi-yü chi ................ Xuanzang ................ K 3 2218
Ta-ch'ing lü-li .................... Da Qing lüli ............ K 6 2327
Ta-hsüeh ........................... Daxue ................... K 6 2345
Taibeiren .......................... BAI Xianyong ............ N 2  74
T'ai-hsüan ching ................... YANG Xiong .............. K 6 2348
Taiping guangji .................... ......................... N 19 622
Taiping jing ....................... ......................... N 19 623
T'ai-p'ing kuang-chi ............... Taiping guangji ......... K 6 2353
T'ai-p'ing yü-lan .................. Taiping yulan ........... K 6 2353
Taiping yulan ...................... ......................... N 19 625
Taixuan jing ....................... YANG Xiong .............. N 17 922
Taiyang zhao zai Sangganhe shang ... DING Ling ............... N 4 705
T'ang-lü shu-i ..................... Tanglü shuyi ............ K 6 2389
Tanglü shuyi ....................... ......................... N 19 631
Taohuashan ......................... KONG Shangren ........... N 9 619
T'ao-hua-shan ...................... KONG Shangren ........... K 6 2403
Tao-te ching ....................... Daodejing ............... K 6 2405
Tao-tsang .......................... Daozang ................. K 6 2408
Ta-t'ung shu ....................... KANG Youwei ............. K 6 2441
Tiangong kaiwu ..................... SONG Yingxing ........... N 15 733
T'ien-kung k'ai-wu ................. SONG Yingxing ........... K 6 2665
Tongjian gangmu .................... ZHU Xi .................. N 17 1037
Tso-chuan .......................... Zuozhuan ................ K 6 3171
Tu Kung-pu chi ..................... DU Fu ................... K 6 3188
T'ung-chien kang mu ................ ZHU Xi .................. K 6 3195
Tzu-chih t'ung-chien ............... SIMA Guang .............. K 6 3244
Tzu-yeh ............................ MAO Dun ................. K 6 3245

Weicheng ........................... QIAN Zhongshu ........... N 13 780
Weishu ............................. WEI Shou ................ N 17 479
Wei-shu ............................ WEI Shou ................ K 7 1025
Wenfu .............................. LU Ji ................... N 10 635
Wen-fu ............................. LU Ji ................... K 7 1062
Wen-hsien t'ung-k'ao ............... MA Duanlin .............. K 7 1063
Wen-hsin-tiao-lung ................. LIU Xie ................. K 7 1065
Wen-hsüan .......................... Wenxuan ................. K 7 1067
Wenxian tongkao .................... MA Duanlin .............. N 10 757
Wenxin diaolong .................... LIU Xie ................. N 10 484
Wenxuan ............................ ......................... N 19 798
Wode qianban sheng ................. PU Yi ................... N 13 758
Wumen guan ......................... Wumen Huikai ............ N 17 864

Xiangshan quanji ................... LU Jiuyuan .............. N 10 636
Xiaocheng sanyue ................... XIAO Hong ............... N 17 907
Xiaojing ........................... ......................... N 19 809
Xiayi fengyue zhuan ................ siehe Haoqiu zhuan ...... N 18 701
Xinxu .............................. LIU Xiang ............... N 10 482
Xinxue weijing kao ................. KANG Youwei ............. N 9 116
Xixiang ji ......................... WANG Dexin .............. N 17 408
Xiyou ji ........................... LI Zhichang ............. N 10 401
Xiyou ji ........................... WU Cheng'en ............. N 17 859
Xiyou ji ........................... Xuanzang ................ N 17 910
Xunzi .............................. XUN Qing ................ N 19 911
Xu zizhi tongjian changbian ........ LI Dao .................. N 10 390

Yan yi mingzhu congkan ............. YAN Fu .................. N 17 919
Yang-ming ch'üan-shu ............... WANG Yangming ........... K 7 1263
Yangming quanshu ................... WANG Yangming ........... N 17 414
Yanshi jiaxun ...................... YAN Zhitui .............. N 17 920
Yanzi chunqiu ...................... ......................... N 19 818
Yen-shih-chia-hsün ................. YAN Zhitui .............. K 7 1277
Yen-tzu ch'un-ch'iu ................ Yanzi chunqiu ........... K 7 1278
Yijian zhi ......................... HONG Mai ................ N 8  29
Yijing ............................. ......................... N 19 819
Yijo sillok ........................ ......................... N 19 820
Yili ............................... ......................... N 19 820
Yinbing shi heji ................... LIANG Qichao ............ N 10 401
Yin-ping shih ho-chi ............... LIANG Qichao ............ K 7 1285
Yongle dadian ...................... ......................... N 19 824
Yuan dianzhang ..................... ......................... N 19 829
Yuanshan ........................... DAI Zhen ................ N 4 389
Yuanshi ............................ ......................... N 19 830
Yüan-shan .......................... DAI Zhen ................ K 7 1327
Yüan-shih .......................... Yuanshi ................. K 7 1329
Yüan tien-chang .................... Yuan dianzhang .......... K 7 1330
Yü-chiao-li ........................ Yujiaoli ................ K 7 1331
Yujiaoli ........................... ......................... N 19 831
Yung-lo ta-tien .................... Yongle dadian ........... K 7 1336
Yutai xinyong ...................... ......................... N 19 833
Yuzhi Shengjing fu ................. ......................... N 19 136

Zai Yan'an wenji zuotanhui
  shangde jianghua ................ MAO Zedong .............. N 11 119
Zhang Ailing duanpian xiashuo ji ... ZHANG Ailing ............ N 17 1030
Zhanguo ce ......................... LIU Xiang ............... N 10 483
Zhaohua xi shi ..................... LU Xun .................. N 10 640
Zhaolun ............................ Sengzhao ................ K 1 2387
Zhaoshi guer ....................... JI Junxiang ............. N 8 754
Zhengmeng .......................... ZHANG Zai ............... N 17 1034
Zhongshuo .......................... WANG Tong ............... K 1 2589
Zhongyong .......................... ......................... N 19 838
Zhouli ............................. ......................... N 19 838
Zhuogeng lu ........................ TAO Zongyi .............. N 16 343
Zhuangzi ........................... ......................... N 19 839
Zhufan zhi ......................... ZHAO Rugua .............. K 1 2586
Zhushu jinian ...................... ......................... N 19 841
Zhuzi quanshu ...................... ZHU Xi .................. N 17 1038
Ziye ............................... MAO Dun ................. N 11 116
Zizhi tongjian ..................... SIMA Guang .............. N 15 489
Zuozhuan ........................... ......................... N 19 844

Das lyrische Werk .................. CAO Pi .................. N 3 596
  ................................. GONG Zizhen ............. N 6 647
  ................................. GU Cheng ................ N 7  3
  ................................. GUO Moruo ............... N 7  86
  ................................. Hanshan ................. N 7 274
  ................................. LI Qingzhao ............. N 10 391
  ................................. LI Yu [937-978] ......... N 10 397
  ................................. LU Xun .................. N 10 638
  ................................. LU You .................. N 10 642
  ................................. MAO Zedong .............. N 11 117
  ................................. MENG Haoran ............. N 11 541
  ................................. RUAN Ji ................. N 14 424
  ................................. SIMA Xiangru ............ N 15 491
  ................................. SU Manshu ............... N 16 150
  ................................. TAO Yuanming ............ N 16 342
  ................................. WANG Can ................ N 17 405
  ................................. WANG Wei ................ N 17 413
  ................................. WEI Tingyun ............. N 17 539
  ................................. XIE Lingyun ............. N 17 908
  ................................. YUAN Mei ................ N 17 958

 

Spacer

0

 
www.ude.de/wk/titel.html


Web-Kindler    Verfasser    Titel    deutsche Titel    Alias   
Paraphen    Essays    Illustration    Bestellung    Seitenanfang