WEB-KINDLER
Werke chinesischer Literatur im "Kindler"

Register der Namensformen der chinesischen Verfasser

 

Dieser Index erfaßt die abweichenden Namensformen chinesischer Verfasser, soweit und so, wie sie in den Kopfeintragungen des Neuen Kindler angegeben sind. Verwiesen wird von den alternativen Formen auf die Haupteinträge.


Aisin-Gioro Pu Yi .......................... PU Yi

BO Xiangshan ............................. BO Juyi
Boshi .................................. JIANG Kui

CAO Xüeqin .............................. CAO Zhan
CHANG Boshan ....................... DI'AN Shanren
CHANG Eileen ........................ ZHANG Ailing
CHEN Sen ............................... CHEN Shen
CHEN Wei ................................ Xuanzang
CHENG Mingdao .......................... CHENG Hao
CHENG Yichuan ........................... CHENG Yi

DU Gongbu .................................. DU Fu
DU Shaoling ................................ DU Fu

GONGSUN Yang .......................... SHANG Yang
GUO Keizhen ............................ GUO Moruo

HAN Bangqing ........................... HAN Ziyun
HONG Rongzhai ........................... HONG Mai

JIANG Bingzhi .......................... DING Ling

LI Bai .................................. LI Taibo
LI Baojia .............................. LI Boyuan
LI Bo ................................... LI Taibo
LI Congjia ....................... LI Yu [937-978]
LI Feigan ................................. BA Jin
LI Xingdao ............................. LI Qianfu
LI Yaotang ................................ BA Jin
LI Zaizhi ................................. LI Zhi
LI Zhen ............................... LI Changqi
LIN Qinnan ............................... LIN Shu
LIN Zaizhi ............................... LIN Zhi
LIU Tieyun ................................. LIU E
LU Xiangshan .......................... LU Jiuyuan

MENG Ke ................................... Mengzi

OUYANG Wenzhong ....................... OUYANG Xiu

SHEN Yanbing ............................. MAO Dun
SHU Qingchun ............................. LAO She
SU Dongpo ................................. SU Shi
SU Jian ................................ SU Manshu

TAO Qian ............................ TAO Yuanming
WAN Jiabao ................................ CAO Yu
WANG Shouren ....................... WANG Yangming
WEN  Qi .............................. WEN Tingyun

Xiangshan ............................. LU Jiuyuan

YAN Jidao ................................. YAN Fu
YU Wen ................................... YU Dafu

Zecheng ................................. GAO Ming
ZHANG Naiying .......................... XIAO Hong
ZHOU Shuren ............................... LU Xun

 

Spacer

0

 
www.ude.de/wk/alias.html


Web-Kindler    Verfasser    Titel    deutsche Titel    Alias   
Paraphen    Essays    Illustration    Bestellung    Seitenanfang